UWAGA: OFERUJEMY WYKONYWANIE AUDYTÓW I ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH

KLIKNIJ


Oferta Firmy EKO-SPHAERA skierowana jest do wszystkich podmiotów, które z mocy ustaw takich jak np.:

• Prawo ochrony środowiska,

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Prawo budowlane,

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 
• Prawo wodne,

• Ustawa o odpadach,

• Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

• Rozporządzenia wykonawcze do ustaw,

są zobowiązane do sporządzenia różnego rodzaju opracowań z zakresu ochrony środowiska.
Obowiązujące przepisy Prawa ochrony środowiska, nałożyły na przedsiębiorstwa i na organy
administracji wiele obowiązków. Biuro oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wykonywania
Audytów i Świadectw Energetycznych
a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska
w Państwa firmie.